زیست شناسی برای همه
اخبار زیستی- مطالب زیستی - نمونه سوالات در سطح دبیر ستان و دانشگاه
درباره وبلاگ


هدف این وبلاگ برقراری ارتباط با دبیران,دانشجویان و دانش آموزان در جهت ارتقای آموخته های
زیستی می باشد . از دوستان تقاضا دارم تا باا رائه نظرات خود ,در بالا بردن سطح این وبلاگ
بنده را یاری نمایند.
مصطفی علیر ضایی- فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری - دبیر زیست شناسی - مشهد مقدس

Ø     سوالات چهار گزینه ای فصل 1

1- درتارعنکبوت،تارهایی که درون اجسام مهره مانند قرار می گیرند........خاصیت کشسانی وازجنس.......هستند.

1- دارای- پروتئن        2-دارای- DNA          3- فاقد- پروتئن           4- فاقد-DNA

2- ایزومرها درتمام موارد زیربهم شبیه اند مگر:

1- وزن مولکولی                                           2- خواص شیمیایی

3- نوع اتمهای به کاررفته درآنها                        4- تعداد اتمها

3- ترکیباتی که دارای بنیانهای ئیدروکسیل وکربوکسیل می باشند به ترتیب چه نامیده می شوند؟

1- الکل- اسید          2- اسید- الکل              3- آمین- اسید             4- الکل- آمین

4- کدام یک ازترکیبات زیر می تواند منومرهای متنوع تری داشته باشد؟

1- پروتئین ها        2- کربوهیدراتها          3- اکسیدهای نوکلئید         4- لیپیدها

 

5- درفرایند هیدرولیزها چه ماده ای مصرف و چه ماده ای تولید می شود؟

1- منومر-H2O         2- H2O- منومر           3- پلیمر-   H2O       4   - منومر- پلیمر

6- کدام یک ازترکیبات زیر بادیگران ایزومر نیست؟

1- گلوکز             2- فروکتوز                3- ریبوز                4- گالاکتوز

7- ریبوز ودئوکسی ریبوز درتمام جهات زیر ازهم متفاوتند مگر:

1- نوع اتمهای به کاررفته درآنها                       2- وزن مولکولی

3- تعداد اتمهای موجود درآنها                            4- آرایش اتمی

8- کدامیک ازواحدهای سازنده کربوهیدراتها محسوب نمی شوند؟

1- گلوکز             2- فروکتوز              3- گالاکتوز            4- مالتوز

9- از ئیدرولیز کدام،منومر های یکسانی ایجاد می شوند؟

1- مالتوز               2- لاکتوز                3- ساکارز             4- شکر

10- قند موجود درجوانه جو چه نامیده می شود؟

1- لاکتوز            2- ساکارز               3- مالتوز            4-  فروکتوز

11- مهمترین ویژگی عمل آنزیم ها کدام است؟

1- افزایش سرعت واکنش                          2-اختصاصی بودن عمل آنها

3- تغییر در جهت واکنش                          4- تاثیر بر پیش ماده با غلظت کم

12- کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

1- آنزیم ها در پایان واکنش دست نخورده باقی می مانند.

2- اغلب آنزیم ها ساختار پروتئینی دارند.

3- عمل بسیاری از آنزیم های بدن ما در دمای 45 دچار اختلال می شوند.

4- نوع فعالیت هر آنزیم بستگی به غلظت آن در محیط دارد.

13- علت اختصاصی بودن آنزیم ها در چیست؟

1- جایگاه عمل                          2- ساختار سه بعدی           

     3- PHمحیط                 4- وجود ترکیبات غیر پروتئینی

14- تغییراتPHمحیط موجب:.................... آنزیم ها می شود.

1- فعال تر شدن                                  2- هیدرولیز

3- تغییر در ساختار سه بعدی                 4- تغییر در نوع فرآورده

15- آمیلاز بر چه ماده ای موثر و فرآورده آن کدامست؟

1- نشاسته- مالتوز        2 - نشاسته- گلوکز          3- مالتوز- گلوکز       4- گلیکوژن- مالتوز

16- جهت زدودن موهای روی پوست جانوران ازکدام آنزیم استفاده می شود؟

1- کاتالاز           2- پروتئاز          3- لیپاز           4- ایزومراز

17- کدام آنزیم در صنعت شکلات سازی بیشتر کاربرد دارد؟

1- آمیلاز        2- سلولاز           3- مالتاز              4- لاکتاز

18- شیرین ترین قند کدام است؟

1- گالاکتوز         2- گلوکز          3- فروکتوز            4- مالتوز

19- از کدامیک از آنزیم ها جهت تبدیل گلوکز به فروکتوز استفاده می شود؟

 

1- ساکاراز            2- مالتاز             3- کاتالاز          4- ایزومراز

20- جهت تولید اسفنج از کدام آنزیم استفاده می کنند؟

1- سلولاز            2- کاتالاز            3- پروتئاز           4- لیپاز

21- جهت تشکیل پیوند پپتیدی چه عواملی از هراسید آمینه دخالت دارند؟

1- OHکربوکسیل از 2اسیدآمینه مجاور باهم

2- Hعامل آمینی یک اسید آمینه باOHکربوکسیل اسید آمینه قبل از خود

3- Hعامل آمینی از2اسید آمینه مجاور هم

4- Hعامل آمینی یک اسید آمینه با-C=Oاسید آمینه مجاور

22- درابتدا وانتهای ملکول پپتیدی چه گروههایی وجود دارند؟

1- NH2(ابتدا)- COOH                     2- COOH(ابتدا)- NH2

3- کربوکسیل- ئیدروکسیل                    4- آمین- ئیدروکسیل

23- ازبه هم پیوستن 23اسید آمینه چند مولکول آب آزاد وچند پیوند پپتیدی تشکیل می شود؟ به ترتیب از راست:

1- 23_ 22            2- 23_22           3- 22_23         4- 22_22

24- درساده ترین اسید آمینه بجای Rکدامیک قرار می گیرند؟

1-  H               2-    CH3                3-   NH2             4-   C-NH2

25- کدام واکنش انرژی خواه است؟

1- اسید اسیون گلوکز                                   2- تولید آنزیم درسلول

3- تبدیل گلوکز به الکل                                4- تجزیه چربیها

26- جهت ئیدرولیز کامل کدامیک نیاز به ملکولهای آب بیشتری است؟

1- تری پپتید        2- فسفولیپید           3- ساکارز        4- لاکتوز

27- آدنوزین واجد همه ترکیبات زیر است بجز:

1- گروه فسفات         2- نیتروژن            3- آدنین           4- پنتوز

28- کدام واکنش درست است؟

1- انرژی + P + ATP + H2O >ATP

2- انرژی +  ATP + H2O > ADP + P  

3- انرژی +P + ATP > H2O  

4-ADP +H2O + P  < انرژی +ATP

29- ATPدارای..........پیوند غنی از انرژی بین..........است.

1- 3_قند وفسفات                        2- 2_قند و فسفات    

   3- 3_گروههای فسفات                    4- 2_گروههای فسفاتنوع مطلب : سوالات زیست وآزمایشگاه 1 : فصل 1 - بخش اول،
برچسب ها :موضوعات
امکانات جانبي
بالاي صفحه